Nieuws

Verbinden versterkt weefsel

Sociale innovatie is de komende jaren de belangrijkste motor achter vernieuwing van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 

Onlangs publiceerde de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) “De kracht van Sociale Innovatie“. * De AWT beschouwt sociale innovatie als een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Het gaat in de kern steeds om activiteiten gericht op het zoeken naar (nieuwe) oplossingen voor sociale problemen die daarbij nieuwe manieren van samenwerking, coalitievorming en cocreatie inzetten

Social InnovationSociale innovatie gaat niet alleen over manieren van slimmer werken. Creativiteit en verbinding staan centraal! Het gaat om problemen die om creativiteit vragen omdat er nog geen effectieve aanpak voorhanden is, onduidelijk is in welke richting de oplossing moeten worden gezocht of waarbij er discussie is over de gewenste oplossingsrichting.

Het belang van sociale innovatie is groot, aldus het rapport. Sociale Innovatie zorgt voor dynamiek in de samenleving, voor meer actieve betrokkenheid en commitment van mensen bij maatschappelijke problemen. Sociale Innovatie leidt tot ondernemend gedrag en nieuwe ideeën uit onverwachte hoeken, tot nieuwe vormen van ondernemerschap.

Maar sociale innovatie is meer, het is ook een instrument in de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen, van vergrijzing tot het verminderen van de koolstofemissies. Het gaat vooral om oplossingen voor zaken waar in eerste instantie geen business case voor lijkt te zijn.

Kracht van sociale innovatieDaarnaast verwacht men van sociale innovatie een bijdrage aan economische groei en efficiëntere publieke dienstverlening in sociale sectoren zoals gezondheidszorg, ouderenzorg en de energiesector. Het rapport roept de overheid actief op om sociale innovatie te stimuleren. Gelijkertijd deelt het rapport sociale innovators in groepen in een poging helder te maken in welke richtingen sociale innovatie zich ontwikkelt. Je kan je afvragen of deze groepsindeling, in de enorme snelheid waarin op dit gebied de ontwikkelingen zich voordoen, stand houdt.

Wat het rapport wel doet is de overheid oproepen om meer aandacht te geven aan deze innovatievorm. Waar ze nu blijft steken in werkplaatsinnnovatie en doe-democratie (participatiemaatschappij). En ook lijkt de focus van financiële stimuleringsprogramma’s nog erg gericht op technische innovatie. Waar de markt en (sociale) ondernemingen gebaat zijn bij een (financieel) faciliterende overheid, ontbreekt hier een strategische visie.

Landen die voorop lopen in aandacht voor sociale innovatie kennen een dergelijke strategie wel. Zij werken aan de opbouw van infrastructuur en financieringsmogelijkheden voor sociale innovatie. In Nederland zijn steden als Amsterdam en Rotterdam voorlopers. Gemeentes zijn dan ook het aangewezen niveau voor experimenten.

De oproep van de AWT steunt De Stedenfabriek van harte. Terugtrekkende beweging door gedwongen bezuinigingen, helpt nu juist niet. Om tot betaalbare innovatieve oplossingen te komen, heeft de overheid de creativiteit van de markt nodig. Kijk naar buiten! Bedrijfsleven en overheid samen kunnen maatschappelijke vraagstukken naar nieuwe oplossingen leiden.

Er zijn ongelofelijk veel nieuwe innovatieve ondernemers, waar het verbinden in het DNA zit en die samen naar nieuwe oplossingen willen zoeken, gedreven vanuit een ondernemende maatschappelijke ambitie.

We roepen als De Stedenfabriek gemeenten dan ook op om samen het weefsel van de stad te versterken!

*De AWT brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen zijn strategisch van aard en gaan over de hoofdlijnen van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. De leden van de AWT zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven.